VOORWAARDEN ACTIE Gratis LekkerThuis Digitaal Kookboek

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Gratis LekkerThuis Digitaal Kookboek[‘…..’], hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: ‘Unilever’.

Ingeval van een actie op Facebook of Instagram moet ook de volgende verklaring worden toegevoegd

[Deze promotionele Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Facebook/Instagram.]

Zie voor extra informatie de Memo Promotionele Acties op Facebook en Instagram op ‘mylegalinformation’

 

Artikel 1     Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk     vertegenwoordiger vereist.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.conimex.nl/lekkerthuis/actievoorwaarden.html
 4. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 5. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

 

Artikel 2     Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze Actie loopt van 03-06-2020 t/m 30-06-2020.
 2. Deelname aan de Actie kan door [uw gegevens (naam en e-mail adres) achter te laten op de actiepagina en het Lekkerthuis kookboek te downloaden. Meer informatie over de actie kunt u hier vinden https://www.conimex.nl/lekkerthuis.html. hier dient te worden ingevuld hoe de Actie daadwerkelijk verloopt]

 

Artikel 3     Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. Unilever en de door haar inschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
 • de door haar uitgekeerde korting;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 4     Persoonlijke gegevens

Voordat je dit artikel gaat invullen moet je goed kijken welke gegevens je van deelnemers gaat verzamelen en met welk doel. Voor je de actie begint moet je een DPC doen. Wanneer je persoonsgegevens gaat delen met derden (mediabureau’s oid) dan moet je met die partijen een verwerkersovereenkomst afsluiten. Check bij Procurement of deze er al is. Zo niet, kijk dan op my Legal information voor de juiste template. Voor acties waarin wij alleen persoonsgegevens van de winnaar krijgen is het template ‘DPA processor friendly’ voldoende. Krijgen wij meer gegevens? Check dan bij procurement welke verwerkersovereenkomst (DPA) nodig is om af te sluiten.

 1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).
 2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.
 3. Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.
 4. [Deze bepaling alleen toevoegen bij inzending van foto’s] Om mee te doen aan de Actie wordt u gevraagd een foto te maken. De ingezonden foto’s kunnen EXIF data bevatten (geografische locatie, datum en tijd, afhankelijk van de instellingen van de camera app op de telefoon van de eindgebruiker), welke data automatisch door Unilever wordt verzameld. Het is niet de bedoeling foto’s van personen in te zenden. Mocht u dit echter wel doen dan zullen wij de foto uitsluitend gebruiken voor [ doel toevoegen ]. Alle foto’s zullen na afloop van de actie verwijderd worden.

 

Artikel 5     Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de korting van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 6     Contact/Klachten

 1. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:
 • Via de contactpagina:Per e-mail : https://www.conimex.nl/contact.html @unilever.nl
 • Telefonisch : 0100800-2356524  
 • Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan.

 

Artikel 7     Diversen

Let op: deze actievoorwaarden mogen tijdens de looptijd van de actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.