Sport en recreatie

Sport en recreatie

DE DUURZAME LANDBOUWCODE, WAT IS DAT PRECIES?


In de Duurzame Landbouwcode, de Unilever Sustainable Agriculture Code (SAC), heeft Unilever haar richtlijnen vastgelegd voor duurzame landbouw. De Code staat garant voor een manier van werken die beter is voor het milieu en de arbeidsomstandigheden van boeren en daarnaast de opbrengsten per hectare vergroot. In de Code zijn 11 duurzaamheidsindicatoren opgenomen waaraan boeren worden getoetst. Dit zijn:


Landbouwchemicaliën en brandstoffen: Landbouwchemicaliën (kunstmest/pesticiden) en brandstoffen dienen zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Waardeketen en lokale economie: Ieder onderdeel van de waardeketen dient winstgevend te zijn, ook voor boeren. Unilever is actief betrokken bij initiatieven die erop zijn gericht productkwaliteit en opbrengst te verhogen.

Maatschappelijk en menselijk kapitaal: Aan de basis van duurzame landbouw en veeteelt staan gepassioneerde mensen. Mensen die het als een uitdaging zien om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken, die overtuigd zijn van de voordelen van duurzame landbouw en over de kennis beschikken om de principes ervan in te voeren en te bewaken. In het verlengde daarvan streven wij naar goede relaties met onze werknemers en hun gezinnen, de plaatselijke gemeenschappen, leveranciers, klanten en lokale overheden. Wij willen ervoor zorgen dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien en werken samen met leveranciers, boeren en ngo’s om normen en maatstaven te verbeteren.

Water: Een derde van alle landen in de wereld heeft te kampen met waterproblemen. Als we nú geen maatregelen nemen, zal dat aantal alleen nog maar toenemen. Onze richtlijnen voor duurzame landbouw schrijven voor dat boerderijen water uit duurzame bronnen gebruiken en er efficiënt mee omspringen. Schone, natuurlijke (drink)watervoorraden moeten bovendien behouden blijven.

Dierenwelzijn: Vijf ‘vrijheden’ vormen de basis voor het onderdeel Dierenwelzijn in onze Code, waaronder vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding; vrij zijn van ongemak, pijn, verwondingen en ziekte; vrij zijn om normaal gedrag te vertonen; en vrij zijn van angst en leed. We werken aan verdere aanscherping van onze normen op het vlak van dierenwelzijn en invoering van strengere regels, in samenwerking met onze leveranciers en boeren.

Biodiversiteit: Boeren die werken voor Conimex verbouwen hun gewassen zonder het natuurlandschap of de flora en fauna te schaden. Wij proberen waar mogelijk een positief verschil te maken door boeren te stimuleren akkerlanden langs waterlopen braak te laten liggen en door samen te werken met ngo’s om soorten te beschermen.

Bodem: Een gezonde bodem is letterlijk en figuurlijk een ‘grondprincipe’. Wij vragen van de voor Conimex werkende boeren een duurzaam bodembeheer en aandacht voor natuurbehoud om ook in de toekomst bodemgezondheid te behouden. Want een goed bodembeheer draagt bij aan kwalitatief betere en grotere oogsten.

Training: Wij willen de kennis, opleiding en het zelfvertrouwen van boeren vergroten.

Afval: Wij vragen boeren hun afvalstromen te optimaliseren – van inkoop en scheiding tot afvoer – wat bovendien tot kostenreductie leidt. Afvalstromen dienen te worden afgevoerd op een manier die het milieu, de werknemers en de kinderen op een boerderij beschermt.

Energie en broeikasgassen: Wij vinden het belangrijk dat boeren de mogelijkheden zien én benutten om energieverbruik op een boerderij omlaag te brengen en uit duurzame bronnen te betrekken. Bijvoorbeeld door gebruik van efficiëntere machines en minder pesticiden/kunstmest en door het energieverbruik tijdens irrigatie terug te dringen.

Voortdurende verbetering: Het bevorderen van duurzame landbouw is een continu proces. We zullen ons blijven inzetten voor steeds betere landbouwmethodes die de behoeften van mensen, onze planeet en het maken van winst met elkaar in balans houden.

 

HOE KUNNEN WE DE KWALITEIT VAN DE DUURZAME LANDBOUWCODE VAN UNILEVER WAARBORGEN?


Onze boeren werken volgens de 11 duurzaamheidsindicatoren van de Duurzame Landbouwcode. Er wordt onafhankelijke verificatie uitgevoerd onder boeren en leveranciers. De onafhankelijke organisatie Control Union begeleidt de boeren en leveranciers bij het ontwikkelen en uitvoeren van de richtlijnen uit de Duurzame Landbouwcode. De onafhankelijke verificatie van het complete systeem van de Code wordt door SGS verzorgt. In onze ‘Scheme Rules’ vind je meer over hoe dit programma werkt en wanneer een grondstof gekenmerkt wordt als 'duurzaam geproduceerd'. Naast onze SAC staan we ook open voor andere duurzaamheidsnormen, zoals Rainforect Allaince, Roundtable on Sustainable Palm Oil and Round Table for Responsible Soy.

Conimex wil de positieve effecten van duurzame landbouw op de levens van boeren, hun families en het milieu laten zien en anderen daarmee inspireren om duurzaam geproduceerde producten te gebruiken.