VOORWAARDEN ACTIE “Maak kans op 1 van de 5 dinercheques t.w.v. €100"

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “maak kans op 1 van de 5 dinercheques t.w.v. €100", (hierna: “Actie”), die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd aan Nassaukade 5 in Rotterdam, (hierna: “Unilever”).

Algemeen

·         Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die in Nederland woont.

·         Deelname van personen onder de 18 jaar is uitgesloten.

·         Deelname aan de Actie is gratis (bij aankoop van een Conimex verse kant-en-klaar maaltijd).

·         Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 

1.     Hoe en wanneer kun je meedoen?

·         Deze Actie loopt van 17 juni t/m 23 juni 2019.

·         Koop 1 Conimex vers kant-en-klaar maaltijd bij een geselecteerde jumbo winkel. De deelnemende Jumbo winkels zijn te vinden in de store locator op de Conimex website.  

·         Je kan deelnemen aan de actie door je kassabon in te sturen op de Conimex website met daarop de aankoop van de Conimex vers kant-en-klaar maaltijd.

·              

2.     Je kunt iedere dag opnieuw deelnemen aan de Actie door je nieuwe kassabon in te sturen.

 

Persoonlijke gegevens

·         Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met het op deze actie van toepassing zijnde privacybeleid van Unilever

·         Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden ingevoerd zullen uitsluitend voor deze actie worden  gebruikt en door Jumbo niet aan derden worden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.

Gevraagde persoonsgegevens:

·         Voornaam
·         Achternaam
·         Adres
·         Postcode
·         Woonplaats
·         E-mailadres
 

3.     Aanwijzing van de winnaars

·         De winnaar(s) van de Actie zal(zullen) willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald door Conimex, op 1 juli 2019.

·         Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).

·         Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 

 

 

4.     Prijzen

·         De prijs bestaat uit 5x een dinercheque t.w.v. €100

·         Aan de winnaars worden 1 dinercheque verstrekt

·         Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.

·         Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen, zal Unilever deze belasting voldoen.

·         Conimex is niet aansprakelijk voor de afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de Actievoorwaarden.
 

5.     Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

·         Deelname aan de Actie is geheel voor eigen risico. Unilever en Jumbo zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

·         de door haar, uitgekeerde prijzen;

·         het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

·         het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).
 

6.     Auteursrechten en medewerking

 

·         Als potentiële winnaar geef je Unilever en Jumbo hierbij toestemming om je naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

·         De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever verband houdende met de Actie heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

·         Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.
 

7.     Rechten Unilever

·         Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

·         Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 

8.     Contact/Klachten

·         Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of deze Actie, zijn wij als volgt te bereiken:

Consumenten service via: 0800-0228242, of via www.conimex.nl

Unilever kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

·         Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.
 

9.     Diversen

·         Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

·         Op deze Actie zijn de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Unilever van toepassing.

·         Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

·         Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.